+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Dobijanje licence i dozvole za pru?anje ra?unovodstvenih usluga


Dobijanje licence i dozvole za pru?anje ra?unovodstvenih usluga

Zadovoljstvo nam je da vas obavestimo da smo 22.03.2023. od Komore ovla??enih revizora dobili dozvolu broj ?-1724-2079/23 za pru?anje ra?unovodstvenih usluga, kao i licencu na ime Marija Slavkovi? koju je izdao Savez ra?unovo?a i revizora.

Ovo je veliki korak za na?u firmu i jo? jedan dokaz na?eg kontinuiranog rada na pru?anju najboljih mogu?ih usluga na?im klijentima. Smatramo da ?e nam ova dozvola omogu?iti da se jo? bolje usredsredimo na potrebe na?ih klijenata i pru?imo im najbolje mogu?e usluge u ovoj oblasti.

Sve informacije o upisu u registar pru?aoca ra?unovodstvenih usluga mo?ete prona?i na stranici Agencije za privredne registre . Radujemo se ?to ?emo vam pru?iti na?e usluge i nadamo se da ?ete biti zadovoljni na?im radom.

MS Finance 2022.
Call Now Button