+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

GODI?NJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA


GODI?NJI POPIS IMOVINE I OBAVEZA

Kada postoji obaveza vr?enja popisa?

Prema ?lanu 20. i 21. Zakon o ra?unovodstvu, obaveza vr?enja popisa postoji za sva pravna lica i preduzetnike, bez obzira na pravnu formu i delatnost kojom se bave i to:

 • na po?etku poslovanja,
 • redovni ili godi?nji popis na kraju poslovne godine, odnosno na dan bilansa stanja 31.12,
 • vanredni popis vr?i se prilikom primopredaje du?nosti ra?unopolaga?a, promene prodajnih cena proizvoda i robe u maloprodajnom objektu, statusne promene, otvaranja, odnosno zaklju?enja postupka ste?aja i likvidacije pravnog lica, kao i u drugim slu?ajevima predvi?enim zakonom.

?ta je predmet godi?njeg popisa?

Predmet popisa je vr?enja popisa imovine i obaveza i uskla?ivanja knjigovodstvenog stanja sa stvarnim stanjem koje se utvr?uje popisom.

Imovina koja je predmet popisa obuhvata:

 • upisani a neupla?eni kapital,
 • nematerijalnu imovinu,
 • nekretnine,
 • investicione nekretnine,
 • postrojenja, opremu, ostala stalna materijalna sredstva,
 • biolo?ka sredstva,
 • zalihe materijala, nedovr?enu proizvodnju, nedovr?ene usluge, gotove proizvode i robu,
 • stalna sredstva namenjena prodaji i sredstva poslovanja koje se obustavlja,
 • finansijske plasmane i potra?ivanja
 • gotovinske ekvivalente i gotovinu.

Obaveze koje su predmet popisa osim obaveza koje se utvr?uju obra?unom (rezervisanja i pasivna vremenska razgrani?enja).

 • dugoro?ne obaveze
 • kratkoro?ne obaveze

Osim obaveza koje se utvr?uju obra?unom (rezervisanja i pasivna vremenska razgrani?enja).

?ta je potrebno doneti pre sprovo?enja popisa?

 • Odluku ili Re?enje o popisu
 • Re?enje o imenovanju ?lanova popisne komisije kojima se obrazuje potreban broj stalnih ili povremenih komisija za popis imovine i obaveza, odre?uju period u kome ?e komisije vr?iti popis, vreme za popis i rokove dostavljanja.

Kako se formira i iz ?ega se sastoji popisna komisija

Popisna komisija formira se u skladu sa potebama pravnih lica data je sloboda da pravna lica sama odrede broj komisija koje ?e biti anga?ovane na popisu, u praksi naj?e??e obrazuje komisija zadu?ena za popis zaliha, za popis osnovnih sredstava, za gotovinu i gotovinske ekvivalente i sli?no

Kada postoji ve?i broj popisnih komisija uglavnom se formira centralna popisna komisija koja koordinira i prati rad pojedinih popisnih komisija.

Popisna komisija se sastoji od:

 • predsednika i
 • odre?enog broja ?lanova ( naj?e??e 2), llica koja su zaposlena u pravnom licu na poslovima rukovanja imovinom koja je predmet popisa ne mogu biti anga?ovani na poslovima popisa te imovine u svojstvu ?lana ili predsednika popisne komisije

Koji su ciljevi vr?enja popisa?

 • sagledavanje stvarnog koli?inskog stanja imovine i u skladu sa istim, njeno vrednosno obra?unavanje,
 • sagledavanje vrednosnog stanja ostale imovine i obaveza,
 • sagledavanje kvaliteta imovine, i
 • sagledavanje na?ina raspolaganja i rukovanja imovinom od strane ra?unopolaga?a.

Kako se sprovodi godi?nji popis?

 • utvr?uju stvarno stanje imovine merenjem, brojanjem, procenom i sli?nim postupcima i unose podatke u naturalnom obliku u popisne liste,
 • utvr?uju promene na popisanoj imovini koje su nastale izme?u datuma popisa i dana bilansa stanja i svode na stanje na dan 31.12. godine za koju se vr?i popis, na osnovu verodostojne ra?unovodstvene dokumentacije,
 • unose knjigovodstvene podatke u popisne liste,
 • unose cene na osnovu kojih utvr?uju vrednost popisane imovine,
 • ispituju uzroke eventualnih odstupanja izme?u stvarnog i knjigovodstvenog stanja i
 • sastavljaju izve?taj o izvr?enom popisu.

Kako se vr?i popis potra?ivanja i obaveza?

Popis se vr?i na osnovu izvoda otvorenih stavki ili nekog drugog validnog dokumenta o usagla?enosti u knjigovodstvu, s tim ?to komisija za popis treba da proveri, utvrdi i proceni uzroke tih otvorenih stavki, njihovu realnost.

?ta treba da sadr?i izve?taj o popisu?

Nakon popunjavanja popisnih listi, utvr?ivanja manjkova i vi?kova, kao i zaliha slabijeg kvaliteta, o?te?enih i neupotrebljivih zaliha, komisija za popis pristupa izradi Izve?taja o sprovedenom popisu.

Elementi koje Izve?taj o popisu mora minimalno da sadr?i:

 • stvarno i knjigovodstveno stanje imovine i obaveza,
 • razlike izme?u stvarnog stanja utvr?enog popisom i knjigovodstvenog stanja,
 • uzroke neslaganja izme?u stanja utvr?enog popisom i knjigovodstvenog stanja,
 • predloge za likvidaciju utvr?enih razlika (prebijanje manjkova i vi?kova nastalih po osnovu zamena, na?in nakna?ivanja manjkova i prihodovanja vi?kova, otpisivanja zastarelih potra?ivanja, prihodovanja zastarelih obaveza i dr.),
 • na?in knji?enja,
 • primedbe i obja?njenja lica koja rukuju, odnosno koja su zadu?ena materijalnim i nov?anim vrednostima o utvr?enim razlikama, kao i druge primedbe i predloge komisije za popis. 

Koji je rok za predaju izve?taja o redovnom popisu?

Krajnji rok za predaju izve?taja o redovnom popisu za 2020. godinu na usvajanje je 29. januar 2021. godine.

Krajnji rok za dono?enje Odluke o usvajanju Izve?taja o izvr?enom redovnom popisu za 2020. godinu je 29. januar 2021. godine.

Koji je iznos kazne ukoliko pravno lice, odnosno preduzetnik ne ispuni obavezu sprovo?enja godi?njeg popisa imovine i obaveza?

 • nov?anom kaznom od 100.000 do 3.000.000 dinara kazni?e se za privredni prestup pravno lice i od 20.000 do 150.000 dinara odgovorno lice u pravnom licu.
 • nov?anom kaznom od 100.000 do 500.000 dinara kazni?e se za prekr?aj preduzetnik.

Autor, Marija Slavkovi?, dana 31.12.2020. godine

MS Finance 2022.
Call Now Button