+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Nova fiskalizaija E- FISKALIZACIJA


Nova fiskalizaija E- FISKALIZACIJA

Kako da se e- fiskalizujem?
Svi obveznici fiskalizacije u Republici Srbiji treba da pre?u na novi model fiskalizacije koji podrazumeva upotrebu novih hardverskih i softverskih re?enja. Vi?e na linku: ovde
Odgovori na naj?e??a pitanja u vezi novog modela fiskalizacije mo?ete videti na linku:
Naj?e??a pitanja

?ta je potrebno uraditi pre po?etka kori??enja elektronskog fiskalnog ure?aja?

Obveznik fiskalizacije du?an je da pre po?etka kori??enja elektronskog fiskalnog ure?aja za izdavanje fiskalnih ra?una u poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, Poreskoj upravi dostavi prijavu sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije elektronskim putem, koja sadr?i podatke o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji, i to za svaki poslovni prostor i poslovnu prostoriju odvojeno.

Kako se dostavlja prijava podataka o poslovnom prostoru i poslovnoj prostoriji?

Prijava se dostavlja u elektronskom obliku preko portala Poreske uprave, ePorezi. Obveznik bira prijavu- (PGJO) prijava sa podacima za generisanje jedinstvene oznake poslovnog prostora i poslovne prostorije.
Poreska uprava, nakon izvr?ene provere dostavljenih podataka, u roku od tri dana od dana dostavljanja prijave sa podacima, dostavlja podnosiocu prijave obave?tenje, koje sadr?i jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije, koja ?e se koristiti u elektronskom fiskalnom ure?aju.
Poreska uprava je na sajtu objavila korisni?ko uputstvo za dostavljanje podataka i generisanje jedinstvene oznake o poslovnom prostoru i poslovnim prostorijama elektronskim putem koje mo?ete videti na linku:
Ovde

Kako se vr?i prijava za finansijsku podr?ku novom modelu fiskalizacije?

Na sajtu Ministarstva privrede objavljen je javni poziv za prijavljivanje za finansijsku podr?ku novom modelu fiskalizacije koji mo?ete videti na linku: Ovde
Svi zainteresovani koji su osnovani i upisani kod nadle?nog registra zaklju?no sa 29. oktobrom 2021. Godine mogu da se prijave. Prijava se vr?i elektronski, preko portala Poreske uprave ePorezi, u periodu od 15. oktobra 2021. godini do 31. januara 2022. godine.

Ko ima pravo na finansijsku podr?ku?

Pravo mo?e da ostvari obveznik fiskalizacije samo po osnovu poslovnog prostora i poslovne prostorija za koju Poreska uprava dodeli jedinstvenu oznaku poslovnog prostora i poslovne prostorije. Za finansijsku podr?ku mo?e da se prijavi samo jednom tokom trajanja Javnog poziva, neophodno je da pre apliciranja izvr?i prijavu svih prodajnih mesta.

Svi obveznici dobi?e po 100 evra po prodajnom mestu i 100 evra po fiskalnom ure?aju, a ta suma ?e biti uve?ana za 20 odsto za one koji nisu u sistemu PDV-a.

MS Finance 2022.
Call Now Button