+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA ZA 2020 GODINU


GODI?NJI POREZ NA DOHODAK GRA?ANA ZA 2020 GODINU

Godi?nji porez na dohodak gra?ana u obavezi su da su obra?unaju fizi?ka lica, rezidenti Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj dr?avi, i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, koji su u kalendarskoj 2020. godini, ostvarili dohodak ve?i od 2.987.424 dinara.

Rok za podno?enje poreske prijave PPDG-2R je 17. maj 2021. godine. Poreska prijava PPDG-2R se mo?e podneti u elektronskom obliku,  putem elektronskog servisa Poreske uprave ili se  mo?e podneti u papirnom obliku, neposredno ili putem po?te, nadle?noj filijali Poreske uprave.

PRIHODOM ZA OPOREZIVANJE SMATRA SE GODI?NJI ZBIR:

1) zarada;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti;

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari;

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stru?njaka;

6a) oporezivog prihoda od pru?anja ugostiteljskih usluga;

7) oporezivih drugih prihoda iz ?lana 85. zakona;

Oporeziv dohodak ?ini ukupan zbir godi?njih prihoda koji se  umanjuju za pla?ene poreze i doprinose na teret primaoca prihoda, od ?ega se oduzima neoporezivi iznos.

Poreska osnovica poreza na dohodak gra?ana ?ini razlika izme?u dohotka za oporezivanje i li?nih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika – 40% od prose?ne godi?nje zarade po zaposlenom ispla?ene u Republici Srbiji, ?to za 2020. godinu iznosi 398.323 dinara;

2) za izdr?avanog ?lana porodice – 15% od prose?ne godi?nje zarade po zaposlenom ispla?ene u Republici  Srbiji u godini za koju se utvr?uje porez, po ?lanu, ?to za 2020. godinu iznosi 149.371 dinara.

Ukupan iznos li?nih odbitaka ne mo?e biti ve?i od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili vi?e ?lanova porodice obveznici godi?njeg poreza na dohodak gra?ana, odbitak za izdr?avane ?lanove porodice mo?e ostvariti samo jedan obveznik.

Izdr?avanim ?lanovima porodice smatraju se:

  • maloletna deca, odnosno usvojenici obveznika;
  • deca, odnosno usvojenici na redovnom ?kolovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom ?ive u doma?instvu;
  • unuci, ako ih roditelji ne izdr?avaju i ako ?ive u doma?instvu sa obveznikom;
  • bra?ni drug;
  • roditelji, odnosno usvojioci obveznika.

PORESKE STOPE

Porez po stopi od 10 %  primenjuje se do iznosa ?estostruke prose?ne godi?nje zarade do iznosa 5.974.848 dinara.

Porez  po stopi od 15% primenjuje se preko iznosa ?estostruke prose?ne godi?nje zarade iznad iznosa  5.974.848 dinara.

MS Finance 2022.
Call Now Button