+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

PROGRAM ?MOJA PRVA PLATA?


PROGRAM ?MOJA PRVA PLATA?

Vlada Republike Srbije, na sednici odr?anoj 13. avgusta 2020. godine, donela je Uredbu o programu podsticanja zapo?ljavanja mladih – ?Moja prva plata?, na predlog Ministarstva za rad, zapo?ljavanje, bora?ka i socijalna pitanja.

U vreme kada je te?ko na?i posao, naro?ito mladima bez radnog iskustva, znanja, ve?tina i kompetencija za rad, programom ?Moja prva plata? pru?a se mogu?nost mladim ljudima bez radnog iskustva da obave praksu i time pove?aju svoje mogu?nosti za zapo?ljavanje. Prihvatanjem ovog programa, i poslodavci dobijaju ?ansu da zaposle kvalitetne mlade kadrove.

KOJE USLOVE JE POTREBNO DA KANDIDATI ISPUNE ZA PROGRAM ?MOJA PRVA PLATA??

Uslove koje kandidati treba da ispune jeste da su zavr?ili srednju ?kolu ili fakultet i da imaju do 30 godina.

KOLIKO IZNOSI NOV?ANA NAKNADA ZA PROGRAM ?MOJA PRVA PLATA??

Za sve one koji su zavr?ili srednju ?kolu, nov?ana naknada koju ?e ispla?ivati Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje iznosi 20.000 dinara, dok ?e ostatak zarade ispla?ivati poslodavac. Za one koji su zavr?ili fakultet naknada na teret Nacionalne slu?be za zapo?ljavanje iznosi 24.000 dinara . Ostatak zarade,  I u ovom slu?aju, ispla?iva?e poslodavac. Nacionalna slu?ba za zapo?ljavanje upla?iva?e doprinos za slu?aj povrede na radu i profesionalne bolesti.

KOLIKO TRAJE PROGRAM ?MOJA PRVA PLATA??

Program  ??Moja prva plata? traje u periodu od devet meseci i realizuje se bez zasnivanja radnog odnosa.

GDE ?E PITI OBJAVLJEN JAVNI POZIV ZA  PROGRAM ?MOJA PRVA PLATA??

Dana 17. avgusta 2020. godine na sajtu Nacionalne slu?ba za zapo?ljavanje bi?e objavljen javni poziv kojim ?e se bli?e definisati uslovi u?e??a i na?in prijavljivanja.

JAVNI POZIV ZA REALIZACIJU PROGRAMA MOJA PRVA PLATA

KAKO POSLODAVCI MOGU DA SE  PRIJAVA ZA  PROGRAM ?MOJA PRVA PLATA??

Svi poslodavci koji ?ele da se prijave to ?e mo?i preko sajta „Moja prva plata“ a prijavljivanje ?e se vr?iti do 25. septembra. Poslodavci treba da unesu: opis radnih pozicija, poslova, radnih zadataka i ostale uslove koje o?ekuju da kandidat ispuni.

KAKO SE MLADI MOGU PRIJAVITI ZA  PROGRAM ?MOJA PRVA PLATA??

Svi zainteresovani kandidati mogu da se prijave preko aplikacije koju kreira Kancelarija za IT i eUpravu u saradnji sa PKS, Nacionalnom slu?bom za zapo?ljavanje, uz podr?ku Ministarstva finansija i Vlade. Mladi ?e  mo?i da se prijave u periodu od 01. do 15. oktobra 2020. godine.

01. novembra 2020. godine obavi?e se  povezivanje kandidata i poslodavaca koji su oglasili radne pozicije.

GDE SE SPROVODI PROGRAM

Program se sprovodi kod poslodavca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, a prioritet za uklju?ivanje u program imaju poslodavci iz privatnog sektora,  naro?ito poslodavci iz devastiranih op?tina.

MS Finance 2022.
Call Now Button