+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Intervju: Marija Slavkovi? – Hrabrost i istrajnost prevazilaze sve prepreke


Intervju: Marija Slavkovi? – Hrabrost i istrajnost prevazilaze sve prepreke

Marija Slavkovi? je strukovna ekonomistkinja za finansije, ra?unovodstvo i bankarstvo. Diplomirala je 2009. godine na Beogradskoj poslovnoj ?koli. Nakon volonterskog anga?mana pri Privrednoj komori u Kraljevu, obavila je jednogodi?nju praksu u Ministarstvu trgovine i usluga Republike Srbije, a potom zapo?inje profesionalni anga?man kao ekonomistkinja.

Nakon desetogodi?njeg rada u vi?e doma?ih kompanija u Beogradu na poslovima poreskog savjetovanja, finansijskog izvje?tavanja, evidentiranja i knji?enja ra?unovodstvenih isprava, osniva svoju knjigovodstvenu agenciju ?MS finance & accounting?.

Sa Marijom smo razgovarali o njenim profesionalnim po?ecima, odluci da pokrene vlastiti biznis, motivaciji, ali i o izazovima u poslovanju prije i tokom pandemije?

Koliko je bio te?ak put da bi stigli do ove ta?ke u kojoj ste danas, kada ste nominovani za nagradu ?Cvijet uspjeha ?ena zmaj 2020?. Koliko vam to li?no zna?i?

?MS finance & accounting? osnovala sam 2017. godine. Prelomni trenutak da zapo?enem svoj biznis desio je se nedugo po mom dolasku u Beograd. Imala sam deset godina iskustva na poslovima poreskog savjetovanja, finansijskog izvje?tavanja i ra?unovodstvenim poslovima. Nisam vi?e sebe vidjela kao dio tu?eg sistema, ?eljela sam da pokrenem svoj posao i ostavim trag. Privatne okolnosti su bile dodatan okida?. Odlu?ila sam da iz sigurne zone u?em u potpunu neizvjesnost i osnujem knjigovodstvenu agenciju ?MS finance & accounting?.

Najte?i je bio sam po?etak. To je kada imate cilj, a niste 100 odsto sigurni kako da slijedite svoj put. Prepreke su bile takve da je ponekad djelovalo da ih je nemogu?e prevazi?i. Nisam imala ni?ta osim svog sna, ?elje i rije?i ?istraj? koja mi je davala snagu. Trebalo je opstati u dinami?nom okru?enju u kojem ve?e kompanije dobijaju poslove. Bila sam suo?ena s tim da me pojedini klijenti nisu ?eljeli ba? zato ?to nisam velika firma. Ogromna energija mi je bila potrebna da im doka?em svoju stru?nost, steknem i opravdam povjerenje, i poka?em prednost manje firme, posebno kada je odnos prema klijentu u pitanju. Za mene nema malih i velikih klijenata, svima pristupam isto, ali za sva?iji posao tra?im rje?enje svojstveno ba? tom i takvom poslovanju.?lanica sam Udru?enje poslovnih ?ena Srbije i jedna od u?esnica u e-Mentoring programu Udru?enja poslovnih ?ena Srbije.

Velika je ?ast na?i se u konkurenciji za nagradu ?Cvijet uspjeha za ?enu zmaja 2020? koje se dodjeljuje najboljim preduzetnicama u Srbiji. Nominacija za tu nagradu je moja najve?a motivacija i podsticaj za nove planove. Znak da sam na pravom putu i da treba da nastavim da kora?am dalje ka novim ciljevima i novim uspjesima.

?ta je najva?nije da ?ena u biznisu posjeduje?

Hrabrost, inovativnost i kreativnost. Da bude spremna na rizik i prilagodljiva brzim promjenama. Preduzetnice danas moraju da brzo donose odluke, ali ne da budu i nepromi?ljene.

Kako biste ocijenili trenutnu poslovnu klimu i ?ta u?initi da se stvore bolji uslovi za bolje poslovanje privatnih preduze?a?

Trenutnu poslovnu klimu ocijenila bih prosje?nom. Da bi se stvorili bolji uslovi za poslovanje privatnih preduze?e potrebna je ve?a primjena digitalnih tehnologija u poslovanju od strane preduze?a koje olak?avaju proces rada. Potrebne su ve?e stimulacije izvoza, proizvodnje, smanjenje poreza da bi do?lo do ve?eg razvoja privrede, podsticaji za otvaranje novih firmi.

Da li ste imali pomo? dr?ave u kriznoj situaciji koju je izazvala pandemija covid 19?

Imali smo pomo? dr?ave privredi koja se sastojala od direktnih davanja i fiskalnih pogodnosti. Direktna davanja odnosila su se na uplatu bespovratnih nov?anih sredstava privredi za preduzetnike, za pravna lica koja su razvrstana kao mikro, mala i srednja koji su mogli isklju?ivo da koriste bespovratna nov?ana sredstva za isplate zarada i naknada zarada zaposlenima.

Sredstva su ispla?ena poslodavcima u maju, junu, julu za obra?unske periode mart, april, maj u iznosu minimalne zarade za mart 2020. godine koja je iznosila 30.367,00 dinara za svakog zaposlenog. Drugi dio bespovratnih sredstava bio je ispla?en u avgustu i septembru u iznosu od 60 posto direktnih davanja koja su ispla?ena u julu, ?to je iznosilo 18.220,00 dinara za svakog zaposlenog. Za velika preduze?a bespovratna nov?ana sredstva bila su ispla?ena u maju, junu, julu za obra?unske periode mart, april, maj u iznosu iznosu 50 posto osnovne minimalne neto zarade za mart. I drugi dio bespovratnih sredstava koji je bio je ispla?en u avgustu i septembru u iznosu od 50 posto osnovne minimalne neto zarade za mart.

Fiskalne pogodnosti koje su se odnosile na odlaganje dospjelosti za pla?anje odre?enih javnih prihoda za obra?unske periode mart, april, maj i avgust. Dospjelost za pla?anje je odlo?ena do po?etka januara naredne godine, a nakon toga postoji mogu?nost pla?anja u 24 rate bez kamate.

Privredni subjekti mogu da izgube pravo na kori??enje mjera ukoliko od 15. marta 2020. godine pa do isteka roka od tri mjeseca od poslednje isplate direktnih davanja smanje broj zaposlenih za vi?e od 10 posto i ukoliko privredni subjekt do kraja 2020. godine isplate dividendu.

Programa finansijske podr?ke privredi u vidu kredita za odr?avanje teku?e likvidnosti i nabavku obrtnih sredstava Fonda za razvoj sa rokm otplate do 36 mjeseci i kamatnom stopom od 1 posto na godi?njem nivou. Maksimalan iznos kredita za jednog korisnika kredita sa povezanim licima za preduzetnike i mikro pravna lica je do 10 miliona dinara, za mala pravna lica je do 40 miliona dinara, za srednja pravna lica je do 120 miliona dinara.

S obzirom da na doma?em tr?i?tu postoji veliki broj preduze?a koja se bave istom djelatno??u, ?ta je ono ?to vas kao firmu izdvaja posebno?

?MS finance & accounting? pru?a najvi?i nivo profesionalnih usluga iz oblasti finansija, ra?unovodstva i poreza kroz aktivnu primjenu digitalnih tehnologija u poslovanju. Odbacili smo zastarjele na?ine na kojima se temeljio rad i pristup ra?unovodstvu, zastarjele tehnologije, pristup i obradu dokumentacije, kao i zastarjelu komunikaciju sa klijentima. U svakom trenutku i na svakom mjestu imamo pristup bazama, a klijenti nama. Tako?e, na?i klijenti mogu u svakom trenutku samo jednim klikom da sagledaju cijelo svoje poslovanje, ukoliko imaju potrebu za tim. Njegujemo individualni pristup svakom klijentu, jer nijedan na?in poslovanja nije identi?an. Na? uspjeh je rezultat uspjeha na?ih klijenata.

Tako?e, aktiviran je blog na sajtu preduze?a www.msfinance.rs koji ?e omogu?iti preduzetnicima pra?enje propisa, novosti iz oblasti poreza, ra?unovodstva pa i drugih segmenata poslovanja i promjena.

Koliko ste poslovanje promijenili u odnosu na period prije pandemije covid 19 ?

Poslovanje nisam bitnije promijenila jer je na? sistem i rad bio formiran i ranije tako da klijenti bez dolaska i li?nog kontakta nesmetano imaju pru?enu uslugu. Uz maksimalnu primjenu digitalnih tehnologija, vo?enje poslovnih knjiga radimo preko interneta, kao i dostavljanje dokumentacije koja se vr?i elektronski. Budu?i razvoj vidim kroz jo? ve?u primjenu tehnologija, smanjenje ?pje?a?kog? rada na minimum, kako bi svoje vrijeme i znanje najvi?e tro?ili na rje?avanje pravih problema koji klijenti imaju.

Jeste li zadovoljni potra?njom klijenata za uslugama Va?e agencije. Koliko je pandemija covid 19 uticala na poslovanje ?

Zadovoljna sam potra?njom klijenata, jer kada nastupi kriza tada dolazi do izra?aja stru?nost i kako rije?iti probleme u poslovanju klijenata. Ova situacija nije puno uticala na moje poslovanje, jer su neke djelatnosti do?ivjele ogroman pad, a neke rast.

?ta biste poru?ili ?enama koje se odlu?e da uplove u vode preduzetni?tva?

Da vjeruju u sebe, jer tada nemogu?e postaje mogu?e. Da se uvijek usavr?avaju, prilago?avaju novim trendovima u poslovanju i, ma koju djelatnost da izaberu, da te?e da ostave svoj trag. I da ne odustanu kada je najte?e, jer sve savladane prepreke su uspjeh i ste?eno znanje.

 

MS Finance 2022.
Call Now Button