+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

SAMOOPOREZIVANJE FIZI?KIH LICA KOJA PRIMAJU UPLATE IZ INOSTRANSTVA


SAMOOPOREZIVANJE FIZI?KIH LICA KOJA PRIMAJU UPLATE IZ INOSTRANSTVA

Poreska uprava je dana 13. oktobra 2020. godine na internet stranici objavila saop?tenje koje se odnosi na samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva. Ovim saop?tenjem je pozvala sva fizi?ka lica koja su propustila da prijave ostavrene prihode

Poreska uprava je putem saop?tenja pozvala sva fizi?ka lica koja su propustila da podnesu poreske prijave, da pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi u?injene radnje ili propusta, odnosno pre otpo?injanja poreske kontrole ili podno?enja zahteva za pokretanje prekr?ajnog postupka, samoinicijativno to u?ine, odnosno obra?unaju porez i doprinose sa pripadaju?om kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekr?ajnu odgovornost.

Ko je obveznik poreza na dohodak gra?ana?

Obveznik poreza na dohodak gra?ana je rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj dr?avi. Rezident Republike jeste fizi?ko lice koje:

  • na teritoriji Republike ima prebivali?te ili centar poslovnih i ?ivotnih interesa, ili
  • na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili vi?e dana u periodu od 12 meseci koji po?inje ili se zavr?ava u odnosnoj poreskoj godini.

Obveznik poreza na dohodak gra?ana je i fizi?ko lice koje nije rezident za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Koji je rok da se podnese poreska prijava i kada nastaje obaveza pla?anje poreza?

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, a pla?anje iskazanog poreza i pripadaju?ih doprinosa se vr?i najkasnije do isteka roka za podno?enje poreske prijave. Elektronski je mogu?e podneti Obrazac PP OPO  za dva ili vi?e prihoda  biranjem opcije „Novi prihod“.

Kako se predaje poreska prijava?

Poreska prijava se mo?e predati elektronskim putem preko portala e-porezi ili u papirnom obliku nadle?noj filijali Poreske uprave.

?ta je potrebno da bi se elektronski podnela prijva?

Potrebno je da fizi?ko lice poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat ? digitalni potpis, putem portala ePorezi da preda zahtev za registraciju u registar poreskih obveznika u cilju podno?enja poreske prijave, Poreska uprava ?e u roku od 24 ?asa radnim danom izvr?iti registraciju nakon ?ega se mo?e nastaviti sa predajom poreske prijave.

Koliko je iznos porez i doprinosi na prihode fizi?kih lica iz inostranstva?

U zavisnosti od vrste ugovora, prihoda koje fizi?ko lice ostvaruje iz inostranstva zavisi iznos poreza i doprinosa.

Iznos poreza i doprinosa ako je (rezidetno) fizi?ko lice zasnovalo radni odnos sa nerezidentnim pravnim licem

U ovom slu?aju prihod koji je ispla?en je zarada iz radnog odnosa. Bruto prihod se umanju za isnos propisanog neoporezivi iznos od 16.300,00 u ovom trenutku, porez se pla?a po stopi od 10%,  mo?e se ostvariti umanjnenje za iznos poreza koji je pla?en u drugoj dr?avi, doprinosa za PIO 25,5%, doprinos za zdravstvo 10,3% i doprinos za nezaposlenost 0,75%.

Prihodi po osnovu ugovora o delu

Kada rezidentno fizi?ko lice ostvaruje prihod po osnovu po osnovu ugovora o delu poreska osnovica je ostvareni bruto prihod koji se umanjuje za iznos normiranih tro?kova od 20% (normirani tro?kovi su tro?kovi koji se mogu priznati i koji se ne oporezuju).

Kada je lice zaposleno pla?a se

Porez po stopi od 20% i  doprinosa za PIO 25,5%

Kada lice nije zaposleno pla?a se

Porez po stopi od 20%, doprinosa za PIO 25,5% i  doprinos za zdravstvo 10,3%.

Prihodi po osnovu autorskih ugovora

Kada rezidentno fizi?ko lice ostvaruje prihodi po osnovu autorskog ugovora poreska osnovica je ostvareni bruto prihod umanjen za normirane tro?kove u zavisnosti od vrste autorskog ugovora. Normirani tro?kovi mogu biti 34%, 43% ili 50%.

Kada je lice zaposleno pla?a se

Porez po stopi od 20%,  doprinosa za PIO 25,5%

Kada lice nije zaposleno pla?a se

Porez po stopi od 20%,  doprinosa za PIO 25,5% i doprinos za zdravstvo 10,3%.

Prihodi od zakupnina

Kada rezidentno fizi?ko lice izdaje u zakup sopstvenu nepokretnost na bruto prihod umanjen za normirane tro?kove od 25%  pla?a se porez po stopi od 20%.

Prihodi od kapitala

Stopa poreza na prihod od kapitala iznosi 15%.

Da li se iznos poreza mo?e umanjiti za iznos poreza koji je pla?en u drugoj dr?avi?

Mo?e se ostvariti poreski kredit ?lanom 12. Zakona o porezu na dohodak gra?ana propisano je da ako rezident Republike ostvari dohodak u drugoj dr?avi, na koji je pla?en porez u toj dr?avi, na ra?un poreza na dohodak gra?ana utvr?enog prema odredbama Zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak pla?enog u toj dr?avi. Uslov je da rezidentno fizi?ko lice poseduje dokaz o pla?enom porezu druge dr?ave u vidu potvrde koju overava nadle?ni poreski organ te druge dr?ave.

Da li postoji obaveza godi?njeg porez na dohodak gra?ana?

Postoji ako iznos svih uplata iz inostranstva u bruto iznosu umanjenih za iznose pla?enih poreza i doprinosa bude ve?i od trostrukog iznosa prose?ne godi?nje zarade po zaposlenom ispla?ene u Republici u 2019. godini, je iznosilo 2.729.304 dinara.

 

Autor, Marija Slavkovi?, dana 06.11.2020. godine

MS Finance 2022.
Call Now Button