+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

SAMOOPOREZIVANJE FIZIČKIH LICA KOJA PRIMAJU UPLATE IZ INOSTRANSTVA


SAMOOPOREZIVANJE FIZIČKIH LICA KOJA PRIMAJU UPLATE IZ INOSTRANSTVA

Poreska uprava je dana 13. oktobra 2020. godine na internet stranici objavila saopštenje koje se odnosi na samoinicijativno prijavljivanje prihoda ostvarenog iz inostranstva. Ovim saopštenjem je pozvala sva fizička lica koja su propustila da prijave ostavrene prihode

Poreska uprava je putem saopštenja pozvala sva fizička lica koja su propustila da podnesu poreske prijave, da pre preduzimanja bilo koje radnje poreskog organa u vezi učinjene radnje ili propusta, odnosno pre otpočinjanja poreske kontrole ili podnošenja zahteva za pokretanje prekršajnog postupka, samoinicijativno to učine, odnosno obračunaju porez i doprinose sa pripadajućom kamatom i izmire svoje zakonske obaveze, kako bi izbegla prekršajnu odgovornost.

Ko je obveznik poreza na dohodak građana?

Obveznik poreza na dohodak građana je rezident Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi. Rezident Republike jeste fizičko lice koje:

  • na teritoriji Republike ima prebivalište ili centar poslovnih i životnih interesa, ili
  • na teritoriji Republike, neprekidno ili sa prekidima, boravi 183 ili više dana u periodu od 12 meseci koji počinje ili se završava u odnosnoj poreskoj godini.

Obveznik poreza na dohodak građana je i fizičko lice koje nije rezident za dohodak ostvaren na teritoriji Republike.

Koji je rok da se podnese poreska prijava i kada nastaje obaveza plaćanje poreza?

Poreska prijava se podnosi u roku od 30 dana od dana ostvarivanja prihoda, a plaćanje iskazanog poreza i pripadajućih doprinosa se vrši najkasnije do isteka roka za podnošenje poreske prijave. Elektronski je moguće podneti Obrazac PP OPO  za dva ili više prihoda  biranjem opcije „Novi prihod“.

Kako se predaje poreska prijava?

Poreska prijava se može predati elektronskim putem preko portala e-porezi ili u papirnom obliku nadležnoj filijali Poreske uprave.

Šta je potrebno da bi se elektronski podnela prijva?

Potrebno je da fizičko lice poseduje kvalifikovani elektronski sertifikat – digitalni potpis, putem portala ePorezi da preda zahtev za registraciju u registar poreskih obveznika u cilju podnošenja poreske prijave, Poreska uprava će u roku od 24 časa radnim danom izvršiti registraciju nakon čega se može nastaviti sa predajom poreske prijave.

Koliko je iznos porez i doprinosi na prihode fizičkih lica iz inostranstva?

U zavisnosti od vrste ugovora, prihoda koje fizičko lice ostvaruje iz inostranstva zavisi iznos poreza i doprinosa.

Iznos poreza i doprinosa ako je (rezidetno) fizičko lice zasnovalo radni odnos sa nerezidentnim pravnim licem

U ovom slučaju prihod koji je isplaćen je zarada iz radnog odnosa. Bruto prihod se umanju za isnos propisanog neoporezivi iznos od 16.300,00 u ovom trenutku, porez se plaća po stopi od 10%,  može se ostvariti umanjnenje za iznos poreza koji je plaćen u drugoj državi, doprinosa za PIO 25,5%, doprinos za zdravstvo 10,3% i doprinos za nezaposlenost 0,75%.

Prihodi po osnovu ugovora o delu

Kada rezidentno fizičko lice ostvaruje prihod po osnovu po osnovu ugovora o delu poreska osnovica je ostvareni bruto prihod koji se umanjuje za iznos normiranih troškova od 20% (normirani troškovi su troškovi koji se mogu priznati i koji se ne oporezuju).

Kada je lice zaposleno plaća se

Porez po stopi od 20% i  doprinosa za PIO 25,5%

Kada lice nije zaposleno plaća se

Porez po stopi od 20%, doprinosa za PIO 25,5% i  doprinos za zdravstvo 10,3%.

Prihodi po osnovu autorskih ugovora

Kada rezidentno fizičko lice ostvaruje prihodi po osnovu autorskog ugovora poreska osnovica je ostvareni bruto prihod umanjen za normirane troškove u zavisnosti od vrste autorskog ugovora. Normirani troškovi mogu biti 34%, 43% ili 50%.

Kada je lice zaposleno plaća se

Porez po stopi od 20%,  doprinosa za PIO 25,5%

Kada lice nije zaposleno plaća se

Porez po stopi od 20%,  doprinosa za PIO 25,5% i doprinos za zdravstvo 10,3%.

Prihodi od zakupnina

Kada rezidentno fizičko lice izdaje u zakup sopstvenu nepokretnost na bruto prihod umanjen za normirane troškove od 25%  plaća se porez po stopi od 20%.

Prihodi od kapitala

Stopa poreza na prihod od kapitala iznosi 15%.

Da li se iznos poreza može umanjiti za iznos poreza koji je plaćen u drugoj državi?

Može se ostvariti poreski kredit članom 12. Zakona o porezu na dohodak građana propisano je da ako rezident Republike ostvari dohodak u drugoj državi, na koji je plaćen porez u toj državi, na račun poreza na dohodak građana utvrđenog prema odredbama Zakona odobrava mu se poreski kredit u visini poreza na dohodak plaćenog u toj državi. Uslov je da rezidentno fizičko lice poseduje dokaz o plaćenom porezu druge države u vidu potvrde koju overava nadležni poreski organ te druge države.

Da li postoji obaveza godišnjeg porez na dohodak građana?

Postoji ako iznos svih uplata iz inostranstva u bruto iznosu umanjenih za iznose plaćenih poreza i doprinosa bude veći od trostrukog iznosa prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici u 2019. godini, je iznosilo 2.729.304 dinara.

 

Autor, Marija Slavković, dana 06.11.2020. godine

MS Finance 2022.
Call Now Button