+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

Šta podrazumeva nova fiskalizacija i koliko to košta korisnike TiM ERP-a?


?ta podrazumeva nova fiskalizacija i koliko to ko?ta korisnike TiM ERP-a?

Korisnici TiM-ERP softvera od dodatnih tro?kova imaju jedino nabavku POS ?tampa?a i ?ita?a smart kartica.
Novi model fiskalizacije menja dosada?nji na?in rada tako ?to s? umesto fiskalnih kasa i ?tampa?a sada koristi direktn? komunikacij? sa poreskom upravom. Svaki ra?un se evidentira i mo?e se proveriti skeniranjem QR koda koji se nalazi na ra?unu.

Ukoliko u trenutku izdavanja nemate internet konekciju ra?une potpisuje lokalni procesor fiskalnih ra?una (L-PFR) koji je obavezan da postoji na svakom prodajnom mestu.
Ra?uni potpisani lokalnim procesorom ?e biti sinhronizovani sa poreskom upravom nakon ponovne uspostave internet veze. Da bi L-PFR funkcionisao neophodan je ?ita? kartica priklju?en na ra?unar i bezbednosni element (smart kartic?) izdat od strane poreske uprave. L-PFR mo?e biti hardverski ili softverski.

TiM Code je izradio sopstveni L-PFR za svoje korisnike ? njegovo kori??enje je uklju?eno u cenu mese?ne licence.

Vi?e na linku HERE

MS Finance 2022.
Call Now Button