+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

SUSRET SA MINISTARKOM FINANSIJA S. MAKEDONIJE


SUSRET SA MINISTARKOM FINANSIJA S. MAKEDONIJE

Trinaesta konferencija neformalne organizacije FREJA FORUM, koja vi?e od deceniju organizuje programe posve?ene raznovrsnim temama sa op?tim ciljem da podstakne demokratske procese kroz izgradnju razli?tih mre?a saradnje u zemljama zapadnog Balkana, odr?ana je od 8 do 10.novembra u Skoplju, u prostorijama Sobranja Severne Makedonije.

?Demokratija, jednake mogu?nosti i privredno digitalno dru?tvo?, bila je krovna tema panela organizovanog u tri semenira, koje je pratilo osam stru?nih radionica. Me?u osam u?esnica iz Srbije, predstavnica Udru?enja poslovnih ?ena i drugih organizacija civilnog dru?tva, bila je Marija Slavkovi?, vlasnica agencije MS FINANCE& ACCOUNTING. Ovom prilikom susrela se sa ministarkom finansija Severne Makedonije, gospo?om Ninom Angelovskom, koja je u ime makedonske Vlade u?esnicima po?elela dobrodo?licu i uspe?an rad, i diskutovala na temu rezultata FREJA FORUMA istaknutih kroz uspostavljenju saradnju, multietni?nost, multisektoralnost i multikulturalnost izme?u neprofitnih organizacija, privatnog sektora i institucija na zapadnom Balkanu.

– FREJA FORUM ve? punih 13 godina organizuje konferencije, na kojima se okupljaju predstavnici Hrvatske, Srbije, Makedonije, Bosne i Hercegovine, Albanije, Turske i ?vedske kako bi diskutovali o pitanjima jednakih mogu?nosti, demokratije i civilnog dru?tva. Zahvaljuju?i dosada?njim rezultatima, FREJA FORUM, koji je iniciran u ?vedskoj, a implementiran u svim pomenutim zemljama, 2017.godine bio je i zvani?no kandidovan za Nobelovu nagradu za mir.

MS Finance 2022.
Call Now Button