+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

„EKO TAKSA“- UTICAJ PRIVREDE NA ŽIVOTNU SREDINU


„EKO TAKSA“- UTICAJ PRIVREDE NA ŽIVOTNU SREDINU

Na osnovu Uredbe , koja je stupila na snagu dana 07. 12. 2019. godine utvrđuju se bliži kriterijumi za određivanje aktivnosti koje utiču na životnu sredinu prema stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu koji nastaje obavljanjem aktivnosti, iznosi naknada za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ko su obveznici naknade?

Sva pravna lica i preduzetnici koji obavljaju određene aktivnosti koje utiču na životnu sredinu u obavezi su da lokalnoj poreskoj administraciji dostave prijavu.

Koji je rok za dostavljanje prijave?

Rok za dostavljanje prijave je 31.07.2020. godine. Potrebno je dostaviti prijave za 2019. godinu i 2020. godinu.

Kako se podnosi prijava?

Prijava se podnosi elektronski na Portalu LPA  preko linka https://lpa.gov.rs/jisportal/homepage

Izgled I sadržina prijave propisana je Pravilnikom .

OBRAZAC 1

Koja je visina naknade?

Visina naknade utvrđuje se na osnovu pretežne delatnosti koja je registrovana kod Agencije za privredne registre, kao I delatnost čijim je obavljanjem pravno lice i preduzetnik ostvario najviše prihoda u godini koja prethodi godini za koju se utvrđuje naknada.

Spisak delatnosti možete pogledati OVDE .

Prema delatnostima i stepenu negativnog uticaja na životnu sredinu dele se na one koje imaju:

1) veliki uticaj na životnu sredinu;

2) srednji uticaj na životnu sredinu;

3) mali uticaj na životnu sredinu.

Iznos obračunat u skladu sa stavom 5. Člana2. Uredbe, ne može biti viši od 0,4% godišnjeg prihoda obveznika u godini koja prethodi godini za koju se vrši utvrđivanje naknade za zaštitu i unapređivanje životne sredine.

Ako obveznik obavlja aktivnost na teritoriji više jedinica lokalne samouprave plaća tako što se ukupan iznos tako obračunate naknade deli ukupnim brojem jedinica lokalne samouprave na čijoj teritoriji obavlja pretežnu delatnost. Iznos naknade ne može biti veći od 0,4% prihoda iz redovnog poslovanja ostvarenog u prethodnoj godini koji je iskazan u polju Poslovni prihod.

Iznos naknade plaća se svakog 15-tog u mesecu u akontacijama u visini mesečne obaveze za predhodnu godinu.

MS Finance 2022.
Call Now Button