+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA 2019


GODIŠNJI POREZ NA DOHODAK GRAĐANA 2019

Godišnji porez na dohodak građana u obavezi su da su obračunaju fizička lica, rezidenti Republike Srbije, za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije i u drugoj državi, i nerezidenti za dohodak ostvaren na teritoriji Republike Srbije, koji su u kalendarskoj 2019. godini, ostvarili dohodak veći od 2.729.304 dinara.

Rok za podnošenje poreske prijave PPDG-2R je 15. maj 2020. godine. Poreska prijava PPDG-2R se može podneti u elektronskom obliku,  putem elektronskog servisa Poreske uprave ili se  može podneti u papirnom obliku, neposredno ili putem pošte, nadležnoj filijali Poreske uprave.

PRIHODOM ZA OPOREZIVANJE SMATRA SE GODIŠNJI ZBIR:

1) zarada;

2) oporezivog prihoda od samostalne delatnosti;

3) oporezivog prihoda od autorskih i srodnih prava i prava industrijske svojine;

4) oporezivog prihoda od nepokretnosti;

5) oporezivog prihoda od davanja u zakup pokretnih stvari;

6) oporezivog prihoda sportista i sportskih stručnjaka;

6a) oporezivog prihoda od pružanja ugostiteljskih usluga;

7) oporezivih drugih prihoda iz člana 85. zakona;

Oporeziv dohodak čini ukupan zbir godišnjih prihoda koji se  umanjuju za plaćene poreze i doprinose na teret primaoca prihoda, od čega se oduzima neoporezivi iznos.

Poreska osnovica poreza na dohodak građana čini razlika između dohotka za oporezivanje i ličnih odbitaka koji iznose:

1) za poreskog obveznika – 40% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici Srbiji, što za 2019. godinu iznosi 363.907 dinara;

2) za izdržavanog člana porodice – 15% od prosečne godišnje zarade po zaposlenom isplaćene u Republici  Srbiji u godini za koju se utvrđuje porez, po članu, što za 2019. godinu iznosi 136.465 dinara.

Ukupan iznos ličnih odbitaka ne može biti veći od 50% dohotka za oporezivanje.

Ako su dva ili više članova porodice obveznici godišnjeg poreza na dohodak građana, odbitak za izdržavane članove porodice može ostvariti samo jedan obveznik.

Izdržavanim članovima porodice smatraju se:

  • maloletna deca, odnosno usvojenici obveznika;
  • deca, odnosno usvojenici na redovnom školovanju ili za vreme nezaposlenosti, ako sa obveznikom žive u domaćinstvu;
  • unuci, ako ih roditelji ne izdržavaju i ako žive u domaćinstvu sa obveznikom
  • bračni drug;
  • roditelji, odnosno usvojioci obveznika.

PORESKE STOPE

Porez po stopi od 10 %  primenjuje se do iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade do iznosa 5.458.608 dinara.

Porez  po stopi od 15% primenjuje se preko iznosa šestostruke prosečne godišnje zarade iznad iznosa  5.458.608 dinara.

MS Finance 2022.
Call Now Button