+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

NAJZNAČAJNIJE IZMENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU


NAJZNAČAJNIJE IZMENE ZAKONA O RAČUNOVODSTVU

Narodna skupština Republike Srbije odžala je dana 10. oktobra 2019. godine sednicu na kojoj je usvojen Predlog zakona o računovodstvu. Novim zakonom definisano je ko sme da pruža računovodstvene usluge i na koji način pravno lice može steći profesionalno zvanje. Kao rezultat, usvojen je Zakon o računovodstvu i objavljen u „Službenom glasniku RS” br. 73/2019.

Novi Zakon o računovodstvu stupa na snagu od 1. januara 2020. godine. Za pojedine odredbe propisan je nešto kasniji početak primene.

REGISTAR PRUŽALACA RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

Jedna od izmena koju donosi novi Zakon o  računovodstvu odnosi se na uvođenje “profesionalnih zvanja”. Da bi pravna lica i dalje mogla da pružaju računovodstvene usluge, imaju obavezu da steknu profesionalna zvanja. Prema novom Zakonu o računovodstvu “profesionalno zvanje” je uslov za izdavanje dozvole za pružanje računovodstvenih usluga. Kada računovođa jednom stekne profesionalno zvanje nema više tu obavezu.

Pružaoci računovodstvenih usluga, odnosno preduzetnici i pravna lica koja pružaju usluge računovodstva svojim klijentima moraju biti upisani i u Registar pružalaca računovodstvenih usluga.

Vođenje poslovnih knjiga i sastavljanje završnog računa (finansijskog izveštaja na kraju poslovne godine) mogu vršiti jedino knjigovodstvene agencije koje su upisane u pomenuti Registar.

Registar pružalaca računovodstvenih usluga počinje sa radom od 1.januara 2021.godine, a za njegovo vođenje biće zadužena Agencija za privredne registre. Pre nego što Registar počne da radi, pravna lica koja obavljaju računovodstvene delatnosti ne mogu biti upisana u isti, odnosno ne mogu biti uslovljena upisom u Registar koji ne postoji. To se odnosi kako na postojeće firme, tako I na računovodstvene agencije koje će se osnivati tokom 2020.godine.

USLOVI ZA STICANJE DOZVOLE ZA PRUŽANJE RAČUNOVODSTVENIH USLUGA

U Republici Srbiji dozvole za pružanje računovodstvenih usluga pravnim licima izdaje Komora ovlašćenih revizora i Savez računovođa i revizora Srbije.

Od 01. januara 2020. godine dozvola se izdaje pod sledećim uslovima:

  • da pravno lice ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga,
  • da osnivač pravnog lica, odnosno stvarni vlasnik, kao i član organa upravljanja pravnog lica ima registrovanu pretežnu delatnost za pružanje računovodstvenih usluga (i da nisu osuđeni pravnosnažnom presudom za krivična dela),
  • da pravno lice ima najmanje jednog zaposlenog sa profesionalnim zvanjem u oblasti računovodstva ili revizije (da je u radnom odnosu i sa punim radnim vremenom),
  • da je profesionalno zvanje stečeno kod profesionalne organizacije koja je članica Međunarodne federacije računovođa.

Sa primenom ovog propisa počeće se najkasnije do 1.januara 2023.godine.

ROK ZA DOSTAVLJANJE RAČUNOVODSTVENIH ISPRAVA

Rok za dostavljanje računovodstvenih isprava na knjiženje je pet dana od dana kada je poslovna promena nastala, odnosno od datuma prijema.

FAKTURA U ELEKTRONSKOM OBLIKU

Obaveza izdavanja računa (fakture) u elektronskom obliku, počinje da se primenjuje od 1. januara 2022 god

MS Finance 2022.
Call Now Button