+381 64 145 11 18, office@msfinance.rs

OLAKŠICE KOJE POSLODAVAC OSTVARUJE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA TZV KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA


OLAKŠICE KOJE POSLODAVAC OSTVARUJE PRILIKOM ZAPOŠLJAVANJA TZV KVALIFIKOVANIH NOVOZAPOSLENIH LICA

Prvog dana 2020.godine stupile su na snagu usvojene izmene i dopune Zakona o porezu na dohodak građana, kao i Zakona o doprinosima za obavezno socijalno osiguranje, kojima su predviđene nove olakšice za zapošljavanje tzv kvalifikovanih novozaposlenih lica. Pod kvalifikovanim novozaposlenim licem podrazumevaju se lica koja tokom cele 2019.godine nisu provela u radnom odnosu niti jedan dan.

Poslodavac koji zasnuje radni odnos sa licem koje se može smatrati kvalifikovanim novozaposlenim, oslobađa se:

 • Obaveze plaćanja poreza na zarade
 • Obaveze plaćanja doprinosa za PIO.

Za razliku od dosadašnjih podsticaja kada su poslodavci morali da podnose zahtev za povraćaj sredstava, olakšice koje će se primenjivati u periodu od 01.01.2020.godine do 31.12.2022.godine omogućavaju im da u startu obračunavaju I plaćaju umanjen porez I doprinose.

Da bi ostvario pravo na olakšice, poslodavac mora zasnovati radni odnos sa kvalifikovanim licem i prijaviti ga na obavezno socijalno osiguranje u jednom od dva predviđena roka:

 • Od 1.januara do 30.aprila 2020.godine i
 • Od 1.maja do 31. Decembra 2020.godine.

Korišćenje olakšica za zapošljavanje novozaposlenih kvalifikovanih lica u PRVOM PERIODU (01.01.2020-30.04.2020.godine)

U ovom periodu poslodavac može da ostvari pravo na olakšice ako zasnuje radni odnosna određeno ili neodređeno vreme sa kvalifikovano novozaposlenim licem koje je tokom cele 2019. godine imalo status:

 • Nezaposlenog
 • studenta koji je u međuvremenu diplomirao
 • osnivača privrednog društva koji nije bio u radnom odnosu u svom društvu
 • lica koja su bila angažovana po osnovu ugovora van radnog odnosa (ugovor o delu, autorski ugovor, ugovor o privremenim I povremenim poslovima, ugovor o stručnom osbosobljavanju I usavršavanju…)
 • preduzetnika – paušalca

Ovde je potrebno naglasiti da je ovo ključan period za ostvarivanje prava na propisanu olakšicu za zapošljavanje preduzetnika, koji ne prođu tzv test samostalnosti i koji su u datom period bili angažovani u vidu faktičkog radnog odnosa kod svog nalogodavca.

Da bi poslodavac ostvario pravo olakšicu, potrebno je da u navedenom periodu:

 • sa novozaposlenim zaključi ugovor o radu,
 • prijavi novozaposlenog na obavezno socijalno osiguranje.

Korišćenje olakšica za zapošljavanje novozaposlenih kvalifikovanih lica u DRUGOM PERIODU (01.05.2020-31.12.2020.godine)

U ovom periodu poslodavac može da ostvari pravo na olakšice ako zasnuje radni odnos na određeno ili neodređeno vreme sa kvalifikovano novozaposlenim licem koje je u perodu 01.01.2020.-30.04.2020. godine imalo status:

 • Nezaposlenog
 • studenta koji je u međuvremenu diplomirao
 • osnivača privrednog društva koji nije bio u radnom odnosu u svom društvu
 • lica koja su bila angažovana po osnovu ugovora van radnog odnosa (ugovor o delu, autorski ugovor, ugovor o privremenim I povremenim poslovima, ugovor o stručnom osbosobljavanju I usavršavanju…)

Na ovom spisku se ne nalaze i preduzetnici, te se zapošljavanjem preduzetnika ne može ostvariti olakšica u ovom periodu.

Da bi poslodavac ostvario pravo olakšicu, potrebno je da u navedenom periodu:

 • sa novozaposlenim zaključi ugovor o radu,
 • prijavi novozaposlenog na obavezno socijalno osiguranje.

Poresko oslobođenje može da ostvari poslodavac ako se zasnivanjem radnog odnosa sa kvalifikovanim novozaposlenim licem poveća broj zaposlenih kod poslodavca u odnosu na broj zaposlenih na dan 31.decembra 2019.godine. Pravo na olakšicu imaju I poslodavci koju su započeli obavljanje delatnosti posle 31.12.2019. godine.

Pravo na olakšicu se gubi ako se smanji broj zaposlenih u odnosu na broj zaposlenih 31.12.2019. godine.

Tabela propisanih visina olakšica

MS Finance 2022.
Call Now Button